Skip to main content

Právní upozornění

Právní upozornění

Na veškerý přístup a využívání internetových stránek společnosti Daikin Industries Czech Republic se vztahují následující podmínky a ujednání (které jsou souhrnně označeny jako „Právní upozornění“). Přístupem na webové stránky Daikin a jejich používáním vyjadřujete svůj souhlas s přijetím verze právního upozornění, která je v platnosti v okamžiku přístupu. Společnost Daikin si vyhrazuje právo provést čas od času v tomto právním upozornění změny podle vlastního uvážení a bez předchozího upozornění. Dalším používáním těchto webových stránek vyjadřujete svůj souhlas se změnami právního upozornění. Uživatel je zodpovědný za to, že v okamžiku přístupu a využívání těchto webových stránek bude vždy obeznámen s aktuálně platným zněním tohoto právního upozornění. Pokud porušíte kteroukoli z podmínek či ujednání tohoto právního upozornění, vaše oprávnění k používání webových stránek automaticky zanikne.

Copyright

Obsah a vzhled tohoto webu jsou vlastnictvím společnosti Daikin nebo jsou touto společností licencovány a jsou chráněny autorským právem a dalšími platnými zákony o duševním vlastnictví. Jakékoli neoprávněné použití tohoto obsahu může být porušením zákona. Veškerá práva či oprávnění, která zde nejsou výslovně udělena, jsou vyhrazena. Jakékoli rozmnožování, přetisk, distribuce nebo ukládání částí nebo celého obsahu těchto webových stránek bez předchozího písemného souhlasu společnosti Daikin je zakázáno. O oprávnění můžete požádat prostřednictvím e-mailu: info@daikinbrno.cz

S výjimkou stránek s pokynem „Vytiskněte si tuto stránku“ (Print this page) si smíte vytisknout jen jednu kopii obsahu pro vlastní osobní nekomerční použití, a to za předpokladu, že na každé kopii těchto vytvořených dokumentů zůstanou zachovány veškeré informace o autorských právech nebo jiná vlastnická oznámení i veškerá prohlášení v nich uvedená.

Obchodní název / ochranné známky

Všechny obchodní názvy, ochranné známky, loga a obrázky zobrazené na těchto webových stránkách, které patří společnosti Daikin, v tomto okamžiku jsou nebo v budoucnu budou výhradním vlastnictvím nebo licencovaným obsahem společnosti Daikin nebo jejích poboček. Váš přístup na tyto webové stránky nelze vykládat jako udělení implicitním ani jiným způsobem jakékoliv licence či práva použít obchodní názvy, ochranné známky, loga nebo obrázky obsažené na těchto stránkách bez předchozího písemného souhlasu společnosti Daikin. O oprávnění můžete požádat prostřednictvím e-mailu: info@daikinbrno.cz

Používání odkazů

Tyto webové stránky obsahují odkazy na webové stránky třetích stran, na které nemá společnost Daikin žádný vliv. Daikin neuvádí žádná vyjádření ohledně jakýchkoli webových stránek, k nimž můžete získat přístup prostřednictvím těchto webových stránek.

Přístup na webové stránky třetích stran z této webové stránky činíte vždy na vlastní riziko. Společnost Daikin nenese odpovědnost za přesnost, aktuálnost, spolehlivost, přiměřenost, správné pořadí či úplnost informací, údajů, názorů, rad nebo prohlášení, které lze na takových webových stránkách najít, ani za kvalitu výrobků či služeb, které jsou na těchto stránkách nabízeny.

Daikin poskytuje tyto odkazy pouze pro vaše pohodlí a pro informační účely. Zahrnutí těchto odkazů neznamená, že Daikin schvaluje nebo přijímá jakoukoliv zodpovědnost za obsah nebo používání těchto webových stránek. Společnost Daikin vám doporučuje vždy si nejprve přečíst podmínky a ujednání těchto webových stránek.

Odkazy na webové stránky Daikin

Odkaz na webové stránky Daikin můžete na svých webových stránkách uvést pod podmínkou, že je (u tohoto odkazu) jasně uvedeno, že návštěvníci vašeho webu budou přesměrováni na webové stránky společnosti Daikin. Odkaz nesmí být zavádějící a nesmí mít za následek, že informace z webových stránek Daikin budou zobrazeny jako součást jiného webu. Není například povoleno použití rámování a vloženého odkazu (inline linking) na webové stránky Daikin bez předchozího písemného souhlasu společnosti Daikin.

O oprávnění můžete požádat prostřednictvím e-mailu: info@daikinbrno.cz

Žádné odkazy nesmějí být zobrazeny na jakékoli stránce vašeho webu ani v jakémkoli kontextu s obsahem či materiály, které lze považovat za obscénní nebo nezákonné nebo které jsou porušením či prosazováním zásahu do práv jakékoliv třetí strany.

Záruka a prohlášení o vyloučení odpovědnosti při používání webu

Daikin nezaručuje, že přístup na web a k jeho obsahu bude vždy bez přerušení nebo bez chyb. Tyto webové stránky a jejich obsah jsou poskytovány na principu „tak, jak jsou“, aniž by byly poskytovány záruky jakéhokoli druhu, ať už výslovné nebo jen předpokládané, včetně například záruk vlastnického práva, neporušení práv jiných stran nebo předpokládaných záruk prodejnosti či vhodnosti k určitému účelu (avšak nejen jich), a to ve vztahu k dostupnosti, přesnosti, bezpečnost, spolehlivost nebo obsahu těchto webových stránek.

Tyto webové stránky mohou obsahovat technické či jiné chyby, nepřesnosti nebo typografické chyby. Společnost Daikin může měnit obsah, formát i služby dostupné na těchto webových stránkách, včetně cen a popisu produktů zde uvedených, a to kdykoli a bez předchozího upozornění. Obsah nebo služby na těchto webových stránkách mohou být zastaralé, přičemž společnost Daikin se nezavazuje k aktualizaci takového obsahu ani služeb.

Společnost Daikin, ani žádný z jejích dodavatelů, který se podílí na vytváření, výrobě nebo dodávce jakékoli části obsahu těchto webových stránek, nenesou odpovědnost za jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, mimořádné, následné ani trestněprávní škody, ztráty zisku ani ztráty související s přerušením podnikání, které by vyplývaly z používání nebo nemožnosti používat tyto webové stránky, a to i v případě, že společnost Daikin byla na možnost vzniku takových škod upozorněna.

Společnost Daikin nepřebírá žádnou odpovědnost a nenese žádnou odpovědnost za jakékoli škody nebo viry, které mohou infikovat vaše počítačové vybavení nebo jiný majetek z důvodu nebo následkem vašeho používání těchto webových stránek nebo přístupu na ně. Některé jurisdikce neumožňují vyloučení určitých záruk nebo omezení odpovědnosti, takže výše uvedená omezení nebo vyloučení se na vás nemusejí vztahovat. Odpovědnost společnosti Daikin je v takovém případě omezena v maximálním možném rozsahu povoleném zákonem.

Jste-li nespokojeni s jakoukoli částí tohoto webu, je vaším jediným a výhradním nápravným prostředkem ukončení používání tohoto webu.

Elektronické odesílání dat

Odesláním údajů (včetně zpráv, dokumentů nebo souborů) Daikin prostřednictvím například elektronické pošty nebo formuláře na webových stránkách vyjadřujete svůj souhlas s tím, že:

  1. daný materiál neobsahuje žádné položky, které jsou nezákonné nebo jsou jinak nevhodné ke zveřejnění;
  2. před odesláním jakéhokoliv materiálu vyvinete rozumné úsilí ohledně kontroly a odstranění jakýchkoliv virů nebo jiných narušujících nebo destruktivních funkcí.
  3. Dále se zavazujete, že nebudete provádět žádné akce, které by způsobily přehnané nebo nepřiměřeně velké zatížení infrastruktury tohoto webu.

Souhlasíte s tím, že společnost Daikin a její představitele, vedoucí pracovníky, zaměstnance, akcionáře, agenty i zástupce zbavíte odpovědnosti, budete je krýt a na naše přání také případně bránit ve vztahu k nárokům či požadavkům jakýchkoli třetích stran, odpovědnosti, škodám nebo nákladům vyplývajícím z nesprávného používání těchto webových stránek, porušení tohoto právního upozornění nebo zasahování do cizích práv v souvislosti s duševním vlastnictvím či jiných práv jakékoli osoby či subjektu, ať už z vaší strany, či ze strany kteréhokoli uživatele vašeho účtu.

Ochrana osobních údajů a soubory cookie

Jakékoliv osobní údaje, které od vás společnost Daikin při používání těchto webových stránek shromáždí, budou zpracovány podle našich Zásad ochrany osobních údajůOznámení o používání souborů cookie. Potvrzujete svůj souhlas s tím, že při používání těchto webových stránek budou vaše osobní údaje využívání a zpracovávány podle našich zásad ochrany osobních údajů a oznámení o používání souborů cookie.

Rozhodné právo a soudní příslušnost

Společnost Daikin provozuje a řídí tyto webové stránky z různých míst v Belgii. Má se tedy za to, že informace obsažené na těchto webových stránkách jsou poskytovány v Belgii, a jsou tudíž předmětem belgických právních předpisů, bez ohledu na zásady střetu právních předpisů. V maximálním možném rozsahu, umožněném platnými zákony, se tak musíte poddat výhradní jurisdikci soudů v Bruselu.

Různá ujednání

Pokud by některé ustanovení tohoto právního upozornění pozbylo platnosti nebo bylo prohlášeno za nezákonné, neplatné či z jakéhokoli důvodu nevymahatelné, bude takové ustanovení považováno za oddělitelné od tohoto právního upozornění a nebude mít vliv na platnost a vymahatelnost všech ostatních ustanovení. Toto právní upozornění představuje úplné ujednání mezi vámi a společností Daikin ve vztahu k uvedenému předmětu úpravy.

Tyto webové stránky jsou provozovány společností Daikin Device Czech Republic na platformě Daikin Europe N.V., což je společnost založená v Belgii, s registrovaným sídlem na adrese 8400 Oostende (Belgie), Zandvoordestraat 300, zaregistrovaná v obchodním rejstříku RPR Oostende pod identifikačním číslem společnosti 412.120.336. 

Potřebujete pomoc?

Potřebujete pomoc?

Potřebujete pomoc?

Potřebujete pomoc?

Potřebujete pomoc?

Potřebujete pomoc?